Message

Adam Boduch

message - słowo kluczowe języka Delphi

Słowem kluczowym message można opatrzyć Metody obsługujące komunikaty Windows. Przykład:

procedure WmLButtonDown(var Msg : TMessage); message WM_LBUTTONDOWN;

Jest to deklaracja procedury, która obsługiwać będzie zdarzenie. Zasada konstruowania procedur obsługujących komunikaty polega na dodaniu na końcu deklaracji słowa kluczowego message. Po słowie tym należy wpisać nazwę komunikatu ? w naszym przypadku WM_LBUTTONDOWN.

Przyjęło się specyficzne nazewnictwo procedur obsługujących komunikaty, które polega na nadawaniu procedurze takiej samej nazwy jak nazwa komunikatu, tyle że bez znaku podkreślenia (_).

Zakładając, że zadeklarowaliśmy powyższą metodę w klasie TMainForm, definicja takiej metody powinna wyglądać tak:

procedure TMainForm.WmLButtonDown(var Msg: TMessage);
begin
  lblInfo.Caption := 'Użytkownik wcisnął lewy klawisz myszy!';
end;

Zwróć uwagę, że w definicji procedury nie stosujemy klauzuli message ? tak, jak ma to miejsce w deklaracji.

Zobacz też:

0 komentarzy