Obliczanie sum kontrolnych SHA-1

mnbvcX

SHA-1 jest algorytmem stworzonym w 1995 roku ze względu na wykryte luki swojego poprzednika, SHA-0.

1. Algorytm

1.1. Używane funkcje

Algorytm SHA-1 używa jedynie: * dodawanie, * iloczyn bitowy (and, &) * sumę bitową (or, |) * działanie xor (^) * rotację bitową. Pierwsze cztery działania można zostawić bez komentarza. Warto jednak omówić rotację bitową. * W rotacji bitowej w prawo (w Assemblerze instrukcja ROR) ostatni bit po prawej przechodzi na lewą stronę, a wszystkie pozostałe bity przesuwają się o pozycję w prawo. * W rotacji bitowej w lewo (ROL) jest na odwrót: ostatni bit po lewej przechodzi na prawą stronę, a wszystkie pozostałe bity przesuwają się o pozycję w lewo. Czynność tę należy wykonać odpowiednią ilość razy.

Rotację w prawo przedstawia rysunek:
sha1_csr.gif

Nasza definicja rotacji w lewo przedstawia się następująco:

#define rol(x,n) ((x << n) | (x >> (32-n)))

1.2. Podział na bloki

Pierwszym etapem hashowania jest podział na bloki. Aby go wykonać, powinniśmy: 1. Zamienić wiadomość na postać binarną. 2. Na końcu wiadomości dodać bit o wartości 1. 3. Dopisać na końcu tyle zer, aby długość wiadomości modulo 512 wynosił 448. Przykładowo, jeżeli wiadomość (z bitem 1) ma długość 5001 bitów (wraz z bitem o wartości 1), powinniśmy wydłużyć ją do długości 5056 bitów (bo 5056 % 512 = 448). 4. Dopisać na końcu wiadomości 64-bitową liczbę oznaczającą długość pierwotnej wiadomości. 5. Podzielić ciąg na 512-bitowe bloki.

Przykład działania:
1010100000000001101111111111110101001010100101010100101001010101111111101010101
0011111111010100101001010100010101010101001010101111101001101010101110101001100
1010101000000000001111111111101010100101001010100000010000000001111101010101111
1111111111111111010010101001010100111010010101010111110101011001000100000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000
00000000000000000000000000000100110000

Gdzie kolory to:

 • Pierwotny ciąg
 • Bit o wartości 1
 • Wypełniacz
 • Długość wiadomości

1.3. Główne działania

Potrzebne będą liczby 32-bitowe bez znaku: h0, h1, h2, h3, h4, a, b, c, d, e, tmp, f, k oraz tablica 80-elementowa w.

Na początku inicjujemy 5 zmiennych - każda to część wyjścia. Inicjujemy je łączną wartością 0x0123456789ABCDEFFEDCBA9876543210F0E1D2C3:

h0 = 0x67452310;
h1 = 0xEFCDAB89;
h2 = 0x98BADCFE;
h3 = 0x10325476;
h4 = 0xC3D2E1F0;

Teraz wykonujemy działania dla każdego 512-bitowego bloku.

 • Dzielimy blok na szesnaście 32-bitowych słów i zapisujemy je do w[0], w[1], ..., w[15].
 • Rozszerzamy ilość słów z 16 do 80, wykonując działanie dla każdego 15 < i < 80:
w[i] = rol((w[i-3] ^ w[i-8] ^ w[i-14] ^ w[i-16]), 1);
 • Tworzymy zmienne a, b, c, d, e o wartościach h0, h1, h2, h3, h4.
 • Główna pętla (dla każdego 0 ≤ i ≤ 79):
 • Jeżeli 0 ≤ i ≤ 19:
f = (b & c) | ((~b) & d);
k = 0x5A827999;
 • Jeżeli 20 ≤ i ≤ 39:
f = b ^ c ^ d;
k = 0x6ED9EBA1;
 • Jeżeli 40 ≤ i ≤ 59:
f = (b & c) | (b & d) | (c & d);
k = 0x8F1BBCDC;
 • Jeżeli 60 ≤ i ≤ 79:
f = b ^ c ^ d;
k = 0xCA62C1D6;
 • Następnie:
tmp = rol(a, 5) + e + f + k + w[i];
e = d;
d = c;
c = rol(b, 30);
b = a;
a = tmp;
 • Zwiększamy wartość zmiennych h0..h4:
h0 += a;
h1 += b;
h2 += c;
h3 += d;
h4 += e;

Wynik to połączone ze sobą szesnastkowe przedstawienia zmiennych h0..h4.

Wartości 5A827999, 6ED9EBA1, 8F1BBCDC, CA62C1D6 to części całkowite z 2^{30}\sqrt{x} dla x = {2, 3, 5, 10}.

2. Implementacja w C/C++

Poniższa implementacja oblicza sumę kontrolną SHA-1 pliku. W pewnym stopniu oparty jest na stronie: http://www.hoozi.com/Articles/SHA1_Source.htm .
/* natchnione stroną:
www.hoozi.com/Articles/SHA1_Source.htm */

#include <iostream> 
 
#define rol(x,n) ((x << n) | (x >> (32-n))) 

char SHA1_result[50];

void block(unsigned char* str, unsigned long &h0, unsigned long &h1, //obliczenia na każdym bloku
      unsigned long &h2, unsigned long &h3, unsigned long &h4){
  unsigned long w[80], a, b, c, d, e, k, f, tmp; //zmienne
  for(int j = 0; j < 16; j++){ 
    w[j] = str[j*4 + 0] * 0x1000000 //ustawianie szesnastu 32-bitowych słów
	   + str[j*4 + 1] * 0x10000
	   + str[j*4 + 2] * 0x100
	   + str[j*4 + 3];
  } 
	for(int j = 16; j < 80; j++){ //rozszerzanie szesnastu słów do osiemdziesięciu
		w[j] = rol((w[j-3] ^ w[j-8] ^ w[j-14] ^ w[j-16]),1); 
  } 
 
    a = h0; //inicjalizacja a,b,c,d,e
    b = h1; 
    c = h2; 
    d = h3; 
    e = h4; 
 
    for(int m=0;m<80;m++){ //działania...
      if(m <= 19){ 
        f = (b & c) | ((~b) & d); 
        k = 0x5A827999; 
      } else if(m <= 39){ 
        f = b ^ c ^ d; 
        k = 0x6ED9EBA1; 
      } else if(m <= 59){ 
        f = (b & c) | (b & d) | (c & d); 
        k = 0x8F1BBCDC; 
      } else { 
        f = b ^ c ^ d; 
        k = 0xCA62C1D6;  
      } 
 
      tmp = (rol(a,5) + f + e + k + w[m]) & 0xFFFFFFFF; 
      e = d; 
      d = c; 
      c = rol(b,30); 
      b = a; 
      a = tmp; 
    } 
 
    h0 = h0 + a; //przypis wartości h0..h4
    h1 = h1 + b; 
    h2 = h2 + c; 
    h3 = h3 + d; 
    h4 = h4 + e; 	
}
 
void sha1file(char* filename){
	//otwieramy plik
	FILE *f;
	f = fopen(filename, "rb");
	if(f != NULL){
		//tworzymy zmienne
		char buffer[65];
		unsigned long h0, h1, h2, h3, h4;
			h0 = 0x67452301; 
			h1 = 0xEFCDAB89; 
			h2 = 0x98BADCFE; 
			h3 = 0x10325476; 
			h4 = 0xC3D2E1F0; 

		//uzyskujemy rozmiar pliku
		fseek(f, 0, SEEK_END);
		unsigned long filesize = ftell(f);
		//wracamy na początek pliku
		rewind(f);

		//uzyskujemy liczbę 64-bajtowych (512-bitowych) bloków
		long blocks = filesize / 64;
		//uzyskujemy rozmiar ostatniego bloku
		long lastblock = filesize % 64;
		if(lastblock == 0){blocks--; lastblock = 64;}

		//przetwarzamy wszystkie bloki oprócz ostatniego
		for(int i = 0; i < blocks; i++){
			fread(buffer, 1, 64, f); //czytamy 64 bajty
			buffer[64] = '\0'; //dodajemy ostatni
			block((unsigned char*)buffer, h0, h1, h2, h3, h4); //uaktualniamy zmienne
		}

        /* Teraz musimy dodać do ostatniego bufora bit o wartości 1, wypełniacz i
        rozmiar badanego pliku.
        Jeżeli ów bufor ma mniej niż 56 znaków, możemy spokojnie do niego dodać
        bit o wartości 1, który z 7 bitami wypełniacza stworzy bajt o wartości 0x80.
        Niestety, jeżeli bufor ma więcej lub równo 56 bajtów (ale mniej niż 64), bit "1"
        zmieści się do bloku, ale długość pliku - już nie - będzie w kolejnym bloku.
        Przy 64 bajtach nawet ów bit się nie zmieści i musimy go przenieść
        do następnego bloku.*/

		if(lastblock < 56){ //jeżeli ostatni blok ma mniej niż 64 elementy
			for(int i = 0; i < 64; i++) buffer[i] = 0;
			fread(buffer, 1, lastblock, f); //to go czytamy do końca
			buffer[lastblock] = 0x80; //dodajemy bit o wartości 1 i siedem zer
		} else { //inaczej
			for(int i = 0; i < 64; i++) buffer[i] = 0;
			fread(buffer, 1, lastblock, f); //czytamy go do końca
			if(lastblock < 64) buffer[lastblock] = 0x80;
			buffer[64] = '\0';
			block((unsigned char*)buffer, h0, h1, h2, h3, h4); //uaktualniamy hx
			for(int i = 0; i < 64; i++) buffer[i] = 0; //zerujemy blok
		}
		//dodajemy długość
		if(lastblock == 64) buffer[0] = 0x80; //jeżeli ostatni blok był pełny, musimy bajt 1 zapisać do następnego
		filesize *= 8; //potrzebna nam długość pliku w bitach, nie bajtach

        /* Zapisujemy tylko 4 ostatnie znaki określające rozmiar; zakładamy, że
        plik nie ma więcej niż 2^32-1 bitów (ok. 0,5GB). Jeśli mamy zamiar sprawdzić
        większy plik (co jednak może trwać wieki :D), zmieniamy rozmiar zmiennej
        filesize na unsigned long long i zmieniamy odpowiednio wiersze. */
		buffer[60] = filesize / 0x1000000;
		buffer[61] = filesize % 0x1000000 / 0x10000;
		buffer[62] = filesize % 0x10000 / 0x100;
		buffer[63] = filesize % 0x100;
		buffer[64] = '\0';
		block((unsigned char*)buffer, h0, h1, h2, h3, h4); //uaktualniamy hx
		sprintf(SHA1_result, "%08x%08x%08x%08x%08x", h0, h1, h2, h3, h4); //tworzymy wynik
		
		//zamykamy zmienne
		fclose(f);
	} else {
		SHA1_result[0] = '-'; //jeśli wystąpił błąd, pierwszy znakiem jest kreska
	}
	//wynik jest w zmiennej globalnej SHA1_result
}
 
int main(){
	char filename[256];
	printf("Podaj nazwe pliku: ");
	scanf("%s", filename);    //wczytujemy nazwę pliku
	printf("\n\nsha1(%s) = ", filename);
	sha1file((char*)filename);   //obliczamy sumę kontrolną SHA-1
	if(SHA1_result[0] != '-'){   //jeżeli funkcja została ukończona poprawnie
		printf("%s\n\n", SHA1_result);  //wypisz wynik
	} else {
		printf("{Error: %s}\n\n", strerror(errno)); //inaczej wypisz błąd
	}
	return 0;
}

2 komentarzy

Ładny artykuł :)

if(lastblock < 56){ //jeżeli ostatni blok ma mniej niż 64 elementy

Mógłbyś wytłumaczyć ten fragment?? Linie 88-99. :)

I dlaczego długość pliku zapisujesz na 4 bajtach(buffer[60..63]) zamiast na 8 bajtach jak w opisie słownym algorytmu??

Dopisać na końcu wiadomości 64-bitową liczbę oznaczającą długość pierwotnej wiadomości.

Wynik na Wyjściu jest dobry, ale nie czaje tych momentów. ;)